Ösztöndíj

A „Pásztorvölgyi Iskoláért” Alapítvány felhívása a „Tehetségeink” Ösztöndíj pályázatára!

Az alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet az iskola tehetséges tanulóinak szóló ösztöndíjra a jelen tanévben.

Az ösztöndíjra pályázhatnak az iskola azon tanulói, akik az elmúlt tanévben legalább 4,5-es tanulmányi átlagot értek el, tanulmányi-, kulturális- és egyéb versenyeken eredményesen sze-repeltek, valamint iskolai- vagy osztályszintű közösségi tevékenységet folytattak..

A fenti kritériumok alapján az iskola alsó, felső és gimnáziumi tagozatáról 3-3 olyan tanuló részesülhet az ösztöndíjban, aki legalább 1 éve tagja iskolánknak.

A pályázat elbírálásának rendjét és további feltételeit az alapítvány szabályzata határozza meg. Az alapítvány biztosítja a pályázó tanulók egyenlő elbírálását. Az alapítvány köteles vizsgálni a pályázó jogosultságát az ösztöndíj folyósításának időtartamára is.

A pályázás a pályázati lap kitöltésével és a mellékelendő dokumentumokkal együtt érvényes. A hiányosan beérkező pályázatokat a kuratórium nem köteles figyelembe venni. A pályázatokat elbírálni csak a pályázati lapra beírt és mellékelt dokumentumokkal alátámasztott adatok alapján lehet.

Az ösztöndíjat a kuratórium személyre szólóan adományozza. Az ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át! Az ösztöndíj havi összege a jelen tanévre az alsó tagozaton 2000 Ft/hó, a felső tagozaton 3000 Ft/hó és a gimnáziumi tagozaton 4000 Ft/hó.

Az ösztöndíj egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya az iskolában, illetve az ösztöndíjra való jogosultsága bármilyen okból megszűnik, illetve szünetel, a megszűnést, illetve a szünetelés kezdetét követően az ösztöndíj nem folyósítható.

A pályázatokat a kuratóriumnak címezve az iskola igazgatójához kell benyújtani jelen tanév szeptember 16-ig. Az eredményről az ösztöndíjra pályázókat a kuratórium elnöke október 8-ig írásban értesíti.

Jelen pályázati kiírást az iskolában szokásos módon közzé kell tenni!

Molnár Péter
kuratóriumi elnök